Y47V00010

Y47V00010

Y47V00010

Tubeless Tape (Type-B / Black)

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR. Y47V00010
SERIE SHIMANO