תנאי שימושעודכן לאחרונה: 1 בספטמבר 2021

אנא קרא את תנאי השימוש הללו ("התנאים") בעיון לפני לחיצה על הלחצן "אני מסכים/ה" ולפני הגישה אל פרויקטE-TUBE

("האפליקציה").

על ידי לחיצה על הלחצן "אני מסכים/ה לתנאים של פרויקט E-TUBE" אתם מסכימים שקראתם את התנאים ומחויבים להוראותיהם.

אם ברצונכם לשמור אצלכם עותק של תנאים אלה, אנא בקרו בכתובת [https://e-tube.shimano.com/consentdocument/en-EU/etubeproject-termsofuse/] ושמרו או הדפיסו אותם.

אם אינכם מסכימים לתנאים אלה בשלמותם, אינכם אמור לגשת או להשתמש באפליקציה או בכל חלק ממנה.

 • 1. בעלים של התוכנה
  האפליקציה מורשית, אינה נמכרת או מועברת לידיכם על ידי חברת Shimano Inc. ("Shimano", "אנחנו", "שלנו" או "אותנו"). כל זכויות הבעלות, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימנים מסחריים וכל זכויות ואינטרסים אחרים באפליקציה, בתוכנה שלה או בכל אחד מהעותקים שלה נשארות אך ורק של Shimano או מעניקי הרישיונות שלה.
 • 2. היקף הרישיון
  1. בכפוף להסכמתכם לתנאים, חברת Shimano מעניקה לכם רישיון הניתן לביטול, לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, מוגבל להשתמש באפליקציה אך ורק למטרותיך האישיות והלא מסחריות, אך ורק בהתאם להוראות תנאים אלה למשך כל התקופה של ההסכם. אתם תשתמשו באפליקציה אך ורק באופן התואם את כל החוקים החלים באזור השיפוט שבו אתם משתמשים באפליקציה.
  2. אתם רשאים לייצר עותקים קריאים במכונה של תוכנת האפליקציה, בתנאי שכל זכויות היוצרים המקוריות והפניות לבעלות נוספות של העותק המקורי יישמרו. עם זאת, אינכם רשאים להפיץ או להפוך את האפליקציה לזמינה דרך רשת שבה היא יכולה לשמש מספר מכשירים בו-זמנית. אינכם רשאים להעביר, להשכיר, להחכיר, להשאיל, להפיץ מחדש, או לתת רישיון משנה או לאפשר בדרך אחרת לכל צד שלישי אחר לשימוש באפליקציה. אינכם רשאים לבצע פירוק הנדסה לאחור, לפרק, להתאים, לפרק לגורמים או לנסות בדרך אחרת לגזור את קוד המקור של האפליקציה, לשנות או ליצור יצירות נגזרות של האפליקציה במלואן או בחלקן, או לאפשר לצד שלישי כלשהו לעשות את כל האמור לעיל, למעט היכן שמותר על פי הוראות מחייבות של החוק החל.
  3. אינכם רשאים להסיר או להסתיר כל הפניות או הודעות על הפטנטים, הסימנים המסחריים או זכויות היוצרים של Shimano מהאפליקציה. השם Shimano וכל הסימנים המסחריים והלוגו המוצגים באפליקציה הם בבעלותנו או בשימוש אך ורק ברישיון שלנו. השימוש הבלתי מורשה בכל סימן מסחרי המוצג באפליקציה אסור בהחלט.
 • 3. האחריות שלכם והנחת הסיכון שלכם גם הם
  1. א. על השימוש באפליקציה עם התחברות, אתם מתחייבים שאתם בני 16 (שש עשרה) לפחות. אם אתם מתחת לגיל הבגרות בשטח השיפוט שלכם, עליכם לעיין בתנאים אלה עם ההורים או האפוטרופוס שלכם והם חייבים להבין ולהסכים לתנאים אלה כדי שתוכלו להשתמש באפליקציה. אם אתם, הוריכם, או האפוטרופוס שלכם אינם מסכימים לתנאים אלה בשלמותם, אינכם אמורים לגשת או להשתמש באפליקציה או בכל חלק ממנה.
   ב. אם ברצונכם להשתמש באפליקציה עם התחברות ואתם מתחת לגיל הבגרות בשטח השיפוט שלכם, עליכם לעיין בתנאים אלה עם ההורים או האפוטרופוס שלכם והם חייבים להבין ולהסכים לתנאים אלה כדי שתוכלו להשתמש באפליקציה. אם אתם, הוריכם, או האפוטרופוס שלכם אינם מסכימים לתנאים אלה בשלמותם, אינכם אמורים לגשת או להשתמש באפליקציה או בכל חלק ממנה.
  2. אתם נושאים בכל הסיכון לנזקים ולאיכות ולביצועים של האפליקציה. אתם לוקחים על עצמכם את הסיכון בכל חומרה, תוכנה, נתונים או כל פריט אחר כתוצאה מהעתקת האפליקציה, לרבות אך לא מוגבל לעלויות של כל תיקון או החלפה של כל פריט או שירות. אתם נושאים באחריות להתקנה, לשימוש ולתוצאות הנכונות שהתקבלו מהאפליקציה, לרבות כל תוכן שנוצר על ידי המשתמש באפליקציה.
  3. הפונקציונליות והתכונות של האפליקציה עשויות לאפשר לכם לשלוח תוכן, כגון תמונות, סרטונים או הערות, כולל מטא נתונים משויכים. אם תבחרו לשלוח תוכן, אתם מתחייבם שיש לך את הרישיון, הזכות או ההרשאה הדרושים להשתמש בתוכן. עליכם מוטלת האחריות הבלעדית לתכנים שנשלחו ולכל ההשלכות של שיתופם או פרסומם. על ידי שליחת התוכן לאפליקציה, אתם מעניקים ל-Shimano רישיון בלתי ניתן לביטול, תמידי, לא בלעדי, ללא תמלוגים, ניתן להעברה, רישיון עולמי להשתמש, להעתיק, לשדר, להפיץ, לשנות, ליצור יצירות נגזרות, להתאים, למחוק, לתת רישיון משנה, לשלב עם רעיונות או יצירות אחרים, לפרסם, לתרגם, לבצע בפומבי ולהציג בפומבי את התוכן האמור, כולו או חלקו, בכל פורמט או מדיום, לכל מטרה מסחרית לרבות אספקת התכונות והפונקציונליות של האפליקציה.
  4. האחריות הבלעדית מוטלת עליכם לשמירת פרטי חשבון האפליקציה והסיסמה שלכם בסודיות, ולכל פעילות שמתרחשת תחת חשבונכם, לרבות פעילות לא מורשית. אתם מסכימים להודיע לנו באופן מיידי על כל שימוש לא מורשה בחשבון או בסיסמה שלכם
  5. אתם מסכימים שלא תשלחו כל תוכן הכולל או קשור לנושאים הבאים:
   • - תוכן המפר את חוקי הגנת המידע;
   • - תוכן הכולל תכני שנאה, תוכן פוגעני, מבייש או מטריד, בפרט כל איומים או עלבונות המבוססים על נטייה מינית, גזע, מגדר, מוצא אתני, מוגבלות או דת;
   • - תוכן המכיל אלימות או פורנוגרפיה, הטרדה מינית או בקשות;
   • - וירוסים, תוכנות ריגול, תוכנות זדוניות, תולעים או כל קובץ אחר שנועד או מסוגל להזיק לחומרה או לתוכנה של ציוד תקשורת; אוֹ
   • - כל תוכן בלתי חוקי אחר.
  6. אינכם רשאים להמחות חלק מהחובות או את כולם מהזכויות שלכם על פי תנאים אלה.
  7. אתם תשפו את Shimano, החברות המסונפות לה או חברות הבת שלה או את הדירקטורים, נושאי המשרה או עובדיהן, ספקים, סוכנים ונותני שירותים מפני כל אי ציות שלכם להוראות התנאים ועל כל הפסדים, נזקים וכל ההוצאות והעלויות הסבירות, לרבות. הוצאות משפט, שנגרמו על ידי Shimano או להם בתביעות צד שלישי הנובעות מהפרת התחייבויותיך על פי הוראות תנאים אלה.
  8. אתם מסכימים ש-Shimano עשויה לקבל, לאסוף, לאחסן ולהשתמש במידע במהלך ההרשמה ובמהלך השימוש באפליקציה. Shimano תטפל במידע זה בהתאם לחוקי הפרטיות והגנת המידע החלים, כמו גם לפי מדיניות הגנת המידע של Shimano (כפי שהדבר עשוי להשתנות מעת לעת).
 • 4.אין אחריות על ידי Shimano
  1. ככל שמתירים החוקים והתקנות החלים, האפליקציה מסופקת לכם על בסיס "כפי שהוא", ו-SHIMANO מתנערת במפורש מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בהתייחס לאפליקציה, לרבות כל אחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ולאי-הפרה של זכויות צדדים שלישיים. לא ניתנת אחריות לכך שהאפליקציה נטולת שגיאות, מאובטחת לחלוטין, או שהשימוש בה יהיה ללא הפרעה או שהיא תהיה ללא באגים או וירוסים או עבודה בקשר עם כל תוכנה אחרת.
  2. ככל שהחוקים והתקנות מתירים, בשום מקרה לא יהיו Shimano, החברות המסונפות לה או חברות הבת שלה או הדירקטורים, נושאי המשרה או עובדיהן אחראים במישרין או בעקיפין בכל דרך שהיא כלפיך או כלפי כל גורם אחר לכל אי דיוק, טעות או פגם בתוכן שיתקבל על ידכם באמצעות האפליקציה. Shimano אינה מתחייבת, תומכת או ערבה לכל מוצר או שירות המוצעים על ידי צד שלישי באמצעות האפליקציה או כל אתר או אפליקציה מקושרים.
  3. השימוש באפליקציה מחייב אתכם להשתמש במכשיר תואם, גישה לאינטרנט וייתכן שתדרוש קבלת עדכונים או שדרוגים מעת לעת. לא כל התכונות או השירותים יהיו זמינים בכל השווקים והכיסוי עשוי להיות מוגבל. זמינות התכונות כפופה לשינויים. האפליקציה עשויה להיות בלתי זמינה או להפריע מעת לעת מסיבות שונות, כגון כיסוי תוכנית נתונים או במהלך הפסקות תחזוקה וזמנים אחרים.
  4. Shimano אינה נותנת אחריות ביחס לכל שימוש באפליקציה בנסיבות שבהן פגמים באפליקציה עלולים לגרום ישירות למוות, פציעה או נזקים פיזיים.
 • 5.בערבון מוגבל
  1. חברת Shimano לא תישא באחריות לכל נזק הנובע מהשימוש או חוסר היכולת להשתמש באפליקציה, ללא קשר לשאלה אם הודיעו ל-Shimano על האפשרות של נזקים כאלה או היכן שניתן לצפות את הנזקים הללו, בין אם במסגרת חוזה עוולה (לרבות ללא הגבלה רשלנות) או אחרת, ולא בגין נזקים הנובעים מנסיבות מיוחדות, הפרעה עסקית, אובדן נתונים, אובדן רווחים, אובדן הזדמנות עסקית או חסכונות, נזקים עונשיים, מקריים, מיוחדים, עקיפים או תוצאתיים כלשהם.
  2. החבות של Shimano כלפיכם הנובעת או קשורה לרישיון זה, מהאפליקציה או השימוש שלכם בה או חוסר היכולת להשתמש בה לא תעלה על הסכום של 100 דולר ארה"ב (מאה דולר ארה"ב).
  3. שום דבר בתנאים אלה לא ייחשב כמגביל או שולל את אחריותה של Shimano עבור:
   • (a) מוות או פציעה אישית שנגרמו מרשלנות חמורה של Shimano
   • (b) הונאה או מצג שווא במרמה;
   • (c) התנהגות בלתי הולמת בכוונה או
   • (d) כל אחריות אחרת שאין להגביל או להחריג בחוק.
  4. אתם מאשרים ומסכימים שלספק חנות האפליקציות שלכם אין אחריות, תלות או התחייבות כלפיכם, לרבות ביחס לחקירה, להגנה, להסדר או לביטול תביעת הפרת קניין רוחני של צד שלישי.
 • 6.תקופת התנאים וסיום
  1. תנאים אלה תקפים מרגע קבלתם ועד לסיומם על ידכם או על ידי Shimano.
  2. זכותכם לסיים את ההסכם בהתבסס על תנאים אלה על ידי הפסקת כל שימוש באפליקציה ומחיקתה. זכותה של Shimano היא לסיים את ההסכם בהתבסס על תנאים אלה לאחר הודעה מוקדמת של 30 (שלושים) יום בכתב.
  3. ההסכם המבוסס על תנאים אלה יסתיים אוטומטית לאחר הודעה מוקדמת בכתב מאת Shimano אם לא תעמדו בכל הוראה זו.
  4. עם סיום, עליכם להפסיק כל שימוש באפליקציה ולמחוק את כל העותקים מהמכשיר/ים הניידים או משולחן העבודה שלכם.
  5. אותן הוראות שמטבען נועדו לשרוד את סיום ההסכם על בסיס תקנון זה, לרבות בפרט סעיפים 1, 2, 4, 5, 6.4, 13 ו-14 ישרדו את סיום ההסכם על בסיס תנאים אלה.
 • 7.אתרים ושירותים של צד שלישי

  האפליקציה עלולה לאפשר לכם להתחבר לאתרי צד שלישי ו/או להשתמש בשירותי צד שלישי. לידיעתכם, השימוש באתרים ובשירותים אלה כפוף לתנאי השימוש של מפעילי האתר או ספק השירותים בהתאמה, ולכן הוא מחוץ לתחום של תנאים אלה ואחריותנו. על ידי לחיצה על קישורים, אתם פוטרים אותנו במפורש מכל אחריות הנובעת מהשימוש שלכם בשירותי צד שלישי כלשהם, או מהתוכן של שירות צד שלישי כלשהו. השימוש ב-Mapbox באפליקציה כפוף לתנאים וההגבלות הנוכחיים של Mapbox בכתובתhttps://www.mapbox.com/legal/tos ו-https://assets.website-files.com/5d4296d7a839ea49599adba1/602d6bc7d45fdf55a03f3db5_Mapbox%20Service%20Terms.pdf זמינים גם במדיניות הפרטיות בכתובת https://www.mapbox.com/legal/privacyאיננו אחראים לנתונים כלשהם שסופקו על ידי Mapbox או כל צד שלישי אחר או להסתמכותך על כך.

 • 8.תיקונים לתנאים אלה
  1. Shimano שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להחליף או לעדכן תנאים אלה בכל עת מסיבות סבירות. אם תיקון הוא מהותי, Shimano תמסור הודעה לתקופה סבירה לפני כניסת הוראות חדשות לתוקף. ההודעה הדרושה תינתן בצורה מתאימה בין באמצעות האפליקציה או בכל אמצעי סביר אחר.
  2. על ידי המשך השימוש באפליקציה, אתם מסכימים לתנאים שהשתנו ומחויבים להם.[ב] אם אינכם מסכימים לשינויים או לשינוי של תנאים אלה, עליכם להפסיק מיד את השימוש באפליקציה.
 • 9.הודעה

  כל הודעה, בקשה, הכוונה, טופס או תקשורת אחרת אליכם מאת Shimano או מכם אל Shimano לפי תנאים אלה תימסרנה בכתב לנמען המיועד, במקרה שלכם, בכתובת הדואר האלקטרוני שציינתם בעת התקנת ו/ או רישום באפליקציה, ואם נשלח אל Shimano, אזי הכתובת הנה:

  Shimano INC.,
  3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai-City,
  Osaka, Japan

 • 10.סעיף ההפרדה

  אם הוראה כלשהי בתנאים אלה תיחשב כבלתי אכיפה או בלתי חוקית, הוראה כזו תתפרש כדי להשיג את המטרות שנועדו על ידה במידה המרבית האפשרית על פי החוק החל. במקרה שפירוש כזה אינו אפשרי, ההוראה תיחשב כלא ישימה, בעוד ששאר ההוראות ימשיכו בכוחם ו בתוקפם, ובלבד שאין להוראה שאינה ישימה חשיבות מהותית לזכויות והטבות שלכם או של Shimano.

 • 11.תנאים שלמים

  תנאים אלה מהווים את כל ההסכם בינכם לבין Shimano ביחס לנושא זה, וכל הסכם קודם, בין בעל פה ובין בכתב, ביחס לנושא זה יהיה בטל ומבוטל.

 • 12.חובות הקשורות לחוקי תקנות הייצוא

  אם תייצאו ותשתמשו בתוכנה מהמדינה שבה קיבלתם רישיון לתוכנה, עליכם לציית לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים ליצוא או לייבוא.

 • 13.חוק וסמכות שיפוט
  1. תנאים אלה, לרבות תוקפם, פרשנותם ואכיפה, והיחסים בין Shimano לבינך יהיו כפופים לחוקי יפן, למעט (i) הוראות ניגודי החוק שלה ו-(ii) אמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכירה בינלאומית של סחורות.
  2. כל המחלוקות יוסדרו על ידי בית המשפט המחוזי של אוסקה ביפן.
  3. חברת Shimano אינה מחויבת ואינה מוכנה להשתתף בהליכי הסדרת סכסוכים בפני גוף גישור צרכני.
 • 14.זכויות נוספות

  כל זכות שלא הוקצתה בתנאים אלה שמורה ל-Shimano.

 • 15.השפה האנגלית תהיה השפה השולטת בתנאים אלה. כל תרגום של תנאים אלה מסופק על מנת לעמוד בדרישות המקומיות, ובמקרה של סתירה או אי התאמה בין הגרסה האנגלית לתרגום כאמור, הגרסה האנגלית תגבר.