ข้อกำหนดการใช้ปรับปรุงล่าสุด: 1 กันยายน 2564

โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้นี้ ("ข้อกำหนด") อย่างรอบคอบก่อนคลิกปุ่ม "ข้าพเจ้ายอมรับ" และเข้าถึง E-TUBE PROJECT ("แอพ").

โดยการคลิกปุ่ม "ข้าพเจ้ายอมรับข้อกำหนดการใช้ E-TUBE PROJECT" ท่านได้แสดงการรับรองว่าท่านได้อ่านข้อกำหนดต่างๆ และตกลงที่จะผูกพันตามบทบัญญัติต่างๆ ของข้อกำหนดนั้น หากท่านต้องการเก็บสำเนาข้อกำหนดเหล่านี้ไว้ โปรดเยี่ยมชม [https://e-tube.shimano.com/consentdocument/en-EU/etubeproject-termsofuse/] และบันทึกหรือพิมพ์ข้อกำหนดนั้น

หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมด ท่านไม่ควรเข้าถึงหรือใช้ แอพ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ แอพ

 • 1. ความเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์
  Shimano Inc. ("Shimano", "เรา", "ของเรา" หรือ "พวกเรา")อนุญาตให้ท่านใช้สิทธิในแอพ มิได้ขายหรือโอนสิทธิในแอพ ให้แก่ท่าน สิทธิในความเป็นเจ้าของทั้งปวงซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และสิทธิและผลประโยชน์อื่นใดในแอพ ซอฟต์แวร์ของ Shimano หรือสำเนาอันหนึ่งอันใดของ Shimano ยังคงเป็นของ Shimano หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของ Shimano แต่เพียงผู้เดียว
 • 2. ขอบเขตของการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
  1. ภายใต้บังคับการยอมรับข้อกำหนดต่างๆ ของท่าน Shimano ได้ทำการอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเพิกถอนได้ แบบไม่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว แบบไม่สามารถโอนต่อไปได้ และการอนุญาตให้ใช้แบบจำกัดแก่ท่านในการใช้แอพ เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์อย่างเคร่งครัดตามบทบัญญัติต่างๆ ของข้อกำหนดนี้ ตลอดระยะเวลาของข้อตกลง ท่านจะใช้แอพ ได้ในลักษณะที่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งปวงที่บังคับใช้อยู่ในเขตอำนาจที่ท่านใช้ แอพ เท่านั้น
  2. ท่านอาจผลิตสำเนาซอฟต์แวร์ของแอพที่อ่านได้ด้วยเครื่อง หากลิขสิทธิ์ดั้งเดิมทั้งปวงและการอ้างอิงความเป็นเจ้าของสำเนาต้นฉบับยังคงอยู่ อย่างไรก็ตาม ท่านไม่อาจเผยแพร่หรือทำให้แอพ มีอยู่บนเครือข่ายที่ซึ่งทำให้สามารถใช้แอพได้โดยหลายอุปกรณ์ในเวลาเดียวกัน ท่านไม่อาจโอน เช่า ให้เช่า ให้ยืม เผยแพร่ซ้ำ หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง หรือ อนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้แอพโดยประการอื่นใดได้ ท่านไม่อาจทำการถอดรหัส ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ทำการถอดแยก ทำการปรับเปลี่ยน ทำการแยกส่วนประกอบ หรือ พยายามอื่นใดที่จะได้มาซึ่งรหัสต้นทางของแอพ ทำการดัดแปลง หรือทำการสร้างสรรค์งานลิขสิทธิ์ต่อเนื่องของแอพ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรืออนุญาตให้บุคคลภายนอกทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดดังกล่าวมาข้างต้น เว้นแต่ ในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามบทบัญญัติที่บังคับให้กระทำโดยกฎหมายที่บังคับใช้
  3. ท่านไม่อาจลบหรือซ่อนคำอ้างอิงหรือคำบอกกล่าวใดๆ เกี่ยวกับสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือลิขสิทธิ์ของ Shimano จากแอพ ชื่อ Shimano และเครื่องหมายการค้าและโลโก้ทั้งปวงที่แสดงอยู่บนแอพ เป็นของหรือใช้ภายใต้การอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยเรา การใช้เครื่องหมายการค้าใดๆ ที่แสดงอบู่บนแอพ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด
 • 3. ความรับผิดชอบและการรับเอาความเสี่ยงของท่าน
  1. ก. สำหรับการใช้แอพ ด้วยการเข้าสู่ระบบ ท่านรับรองว่า ท่านมีอายุอย่างน้อย 16 (สิบหก) ปี หากท่านยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลและกฏหมายของท่าน ท่านต้องสอบทานข้อกำหนดเหล่านี้กับบิดามารดาหรือผู้ปกครองของท่าน และพวกเขาต้องเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้เพื่อให้ท่านใช้แอพได้ หากท่านหรือบิดามารดาหรือผู้ปกครองของท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมด ท่านต้องไม่เข้าถึงหรือใช้แอพ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแอพ
   ข. สำหรับการใช้แอพด้วยการไม่เข้าสู่ระบบ หากท่านยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในเขตอำนาจรัฐของท่าน ท่านต้องสอบทานข้อกำหนดเหล่านี้กับบิดามารดาหรือผู้ปกครองของท่าน และพวกเขาต้องเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้เพื่อให้ท่านใช้แอพได้ หากท่านหรือบิดามารดาหรือผู้ปกครองของท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมด ท่านต้องไม่เข้าถึงหรือใช้แอพหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแอพ นั้น
  2. ท่านรับภาระในความเสี่ยงทั้งปวงในเรื่องค่าเสียหายและคุณภาพและประสิทธิภาพของแอพ ท่านรับเอาความเสี่ยงในเรื่องฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล หรือรายการอื่นใดอันเป็นผลมาจากการทำซ้ำแอพ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนสินค้าหรือบริการใดๆ ท่านมีความรับผิดชอบในการติดตั้ง การใช้ และผลต่างๆ ที่ได้รับจากแอพที่ถูกต้องซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นบนแอพ
  3. ฟังก์ชันการทำงานและคุณลักษณะต่างๆ ของแอพ อาจอนุญาตให้ท่านส่งเนื้อหา เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ หรือความคิดเห็นซึ่งรวมถึงข้อมูลเมตาดาต้า (Metadata) ที่เกี่ยวข้อง หากท่านเลือกที่จะส่งเนื้อหา ท่านรับรองว่า ท่านมีการได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ มีสิทธิ หรือได้รับการอนุญาตที่จำเป็นในการใช้เนื้อหา ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเนื้อหาที่ท่านได้ส่งและผลที่ตามมาต่างๆ จากการโพสต์หรือเผยแพร่เนื้อหาเหล่านั้น ด้วยการส่งเนื้อหาไปยังแอพ ท่านได้อนุญาตให้ Shimano ซึ่งสิทธิแบบมิอาจเพิกถอนได้ แบบเป็นการถาวร แบบไม่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว แบบปราศจากค่าสิทธิ แบบสามารถโอนได้ และแบบการอนุญาตทั่วโลกที่จะใช้ ทำซ้ำ ส่ง เผยแพร่ ดัดแปลง สร้างสรรค์งานลิขสิทธิ์ต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยน ลบ อนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง ทำการรวมเข้ากับแนวคิดหรือผลงานอื่นๆ ตีพิมพ์ แปล เผยแพร่ต่อสาธารณชนและแสดงต่อสาธารณชนซึ่งเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปแบบหรือสื่อใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ใดๆ รวมถึงการจัดให้มีคุณลักษณะและฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ของแอพ
  4. ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลบัญชีแอพ และรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ และในกิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของท่านซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต ท่านตกลงที่จะแจ้งให้พวกเราทราบโดยทันทีถึงการใช้บัญชีหรือรหัสผ่านของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต
  5. ท่านตกลงว่าท่านจะไม่ส่งเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งดังต่อไปนี้:
   • - เนื้อหาที่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล
   • - เนื้อหาที่แสดงความเกลียดชัง ที่เหยียดหยาม ที่ก้าวร้าว หรือที่ก่อกวน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคุกคามหรือการดูหมิ่นใดๆ เรื่องรสนิยมทางเพศ เชื้อชาติ เพศ ชาติพันธุ์ ความทุพพลภาพ หรือศาสนา
   • - เนื้อหาที่มีความรุนแรงหรือภาพอนาจาร การล่วงละเมิดหรือการร้องขอทางเพศ
   • - ไวรัส สปายแวร์ มัลแวร์ เวิร์ม หรือไฟล์อื่นใดที่มีจุดประสงค์หรือสามารถสร้างความเสียหายกับฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร หรือ
   • เนื้อหาที่ผิดกฎหมายอื่นใด
  6. ท่านไม่อาจโอนหน้าที่หรือสิทธิอันหนึ่งอันใดหรือทั้งปวงของท่านตามข้อกำหนดเหล่านี้ได้
  7. ให้ท่านชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ Shimano บริษัทในเครือของ Shimano หรือบริษัทย่อยของ Shimano หรือกรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ผู้จัดหาวัสดุ ตัวแทน และผู้ให้บริการของ Shimano ต่อความล้มเหลวใดๆ ของท่านในการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ และสำหรับความสูญเสีย ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่สมเหตุสมผลทั้งปวงซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่เกิดขึ้นต่อ Shimano หรือพวกเขาในข้อเรียกร้องต่างๆ ของบุคคลภายนอกซึ่งเกิดขึ้นจากการละเมิดข้อผูกพันต่างๆ ของท่านตามข้อกำหนดเหล่านี้
  8. ท่านยอมรับว่า Shimano อาจได้รับ รวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลในทางการลงทะเบียนและระหว่างการใช้แอพ Shimano จะจัดการกับข้อมูลดังกล่าวโดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้อยู่ตลอดจนประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลของ Shimano (ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว)
 • 4. ไม่มีการรับประกันโดย Shimano
  1. เพียงเท่าที่กฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ต่างๆ ได้อนุญาตไว้ แอพ ที่ให้บริการแก่ท่านให้บนพื้นฐาน "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และ SHIMANO ขอสงวนสิทธิอย่างชัดแจ้งซึ่งการรับประกันใดๆ และทั้งปวงโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายในส่วนที่เกี่ยวกับแอพ ซึ่งรวมถึงการรับประกันว่าซื้อขายได้ คำรับรองความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดเป็นการเฉพาะ และคำรับรองการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก ไม่มีการรับประกันว่า แอพปราศจากข้อผิดพลาด ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ หรือว่าการใช้แอพ จะไม่หยุดชะงัก หรือว่า แอพจะปราศจากบั๊กหรือไวรัสหรือทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่นใด
  2. เพียงเท่าที่กฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ต่างๆ ได้อนุญาตไว้ ไม่ว่าในกรณีใด Shimano บริษัทในเครือของ Shimano หรือบริษัทย่อยของ Shimano หรือกรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของ Shimano ไม่ต้องรับผิด ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมไม่ว่าในลักษณะใดๆ ต่อท่านหรือต่อบุคคลอื่นใดสำหรับความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด หรือข้อบกพร่องใดๆ ในเนื้อหาที่ท่านได้รับจากการใช้แอพ Shimano ไม่รับรอง หรือรับประกันผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการใดๆ ที่นำเสนอโดยบุคคลภายนอกผ่านแอพ หรือ เว็บไซต์หรือแอพที่มีถูกเชื่อมโยง
  3. ในการใช้แอพ ท่านจำต้องจัดให้มีอุปกรณ์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่เข้ากันได้ และอาจกำหนดให้มีการได้รับการอัพเดท (update)หรืออัพเกรด (upgrade) แอพ เป็นครั้งคราว คุณลักษณะหรือบริการบางอย่างอาจไม่มีให้บริการในทุกตลาดและการครอบคลุมอาจถูกจำกัด การมีอยู่ของคุณลักษณะต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ แอพอาจไม่พร้อมใช้งานหรือมีการหยุดชะงักเป็นครั้งคราวด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น การครอบคลุมของแผนข้อมูล หรือการอยู่ระหว่างช่วงพักเพื่อการบำรุงรักษาและเวลาอื่นๆ
  4. Shimano ไม่รับประกันเกี่ยวกับการใช้แอพ ใดๆ ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ซึ่งความชำรุดข้อบกพร่องในแอพ อาจทำให้เกิดการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือความเสียหายทางกายภาพโดยตรง
 • 5. ความรับผิดจำกัด
  1. มิให้ Shimano ต้องรับผิดในความเสียหายใดๆ อันเป็นผลมาจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้แอพ โดยมิต้องคำนึงว่า Shimano ได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ หรือในกรณีที่ความเสียหายดังกล่าวเป็นสิ่งที่สามารถคาดการณ์ได้ ไม่ว่าจะเป็นในทางละเมิด (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความประมาทเลินเล่อ) สัญญา หรืออื่นใด หรือในความเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากพฤติการณ์พิเศษ การหยุดชะงักทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจหรือการออม ค่าเสียหายอันเป็นการลงโทษ ค่าเสียที่ธรรมดาย่อมเกิดขึ้น ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายโดยอ้อม หรือค่าเสียหายสืบเนื่องจากการกระทำใดๆ ก็ตาม
  2. ความรับผิดของ Shimano ต่อท่านอันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ใช้สิทธินี้ แอพ หรือการใช้แอพ ของท่าน หรือการที่ท่านไม่สามารถใช้แอพ ได้จะไม่เกินกว่าจำนวนเงิน 100 (หนึ่งร้อยดอลลาร์สหรัฐ)
  3. มิให้ถือว่ามีสิ่งใดในข้อกำหนดเหล่านี้เป็นการจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดของ Shimano สำหรับ:
   • (ก) การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ Shimano;
   • (ข) การฉ้อฉลหรือการแถลงข้อความเป็นเท็จเพื่อฉ้อฉล;
   • (ค) การจงใจประพฤติมิชอบ; หรือ
   • (ง) ความรับผิดอื่นใดที่ไม่อาจถูกจำกัดหรือยกเว้นโดยกฎหมาย
  4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ผู้ให้บริการร้านแอพ (app store provider) ของท่านไม่มีความรับผิด ความรับผิดชอบ หรือหน้าที่ใดๆ ต่อท่าน ซึ่งรวมถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน การต่อสู้ การทำความตกลง หรือการหลุดพ้นจากข้อเรียกร้องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก
 • 6. กำหนดระยะเวลาและการบอกเลิก
  1. ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ขณะที่มีการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้จนกระทั่งท่านหรือ Shimano ได้บอกเลิกข้อกำหนดเหล่านี้
  2. ท่านสามารถบอกเลิกข้อตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ได้โดยการยุติการใช้แอพ ทั้งหมดและลบแอพ ทิ้งไป Shimano สามารถบอกเลิกข้อตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ได้หลังจากแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 30 (สามสิบ) วัน
  3. ข้อตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหลังจาก Shimano ได้แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าหากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงใดในข้อกำหนดการใช้นี้
  4. เมื่อมีการบอกเลิก ให้ท่านยุติการใช้แอพทั้งหมดและลบสำเนาทั้งปวงทิ้งจากอุปกรณ์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์ตั้งโต๊ะของท่าน
  5. บทบัญญัติเหล่านั้นซึ่งโดยลักษณะแล้วมีเจตนาที่จะให้คงอยู่ต่อไปหลังจากการบอกเลิกข้อตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ซึ่งรวมถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6.4 ข้อ 13 และข้อ 14 จะคงอยู่หลังจากการบอกเลิกข้อตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้
 • 7. เว็บไซต์และบริการของบุคคลภายนอก

  แอพ อาจอนุญาตให้ท่านเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก และ/หรือ ใช้บริการของบุคคล ภายนอก โปรดทราบว่า การใช้เว็บไซต์และบริการเหล่านั้นอยู่ภายใต้บังคับข้อกำหนดการใช้ของผู้ดำเนินการเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการแต่ละรายที่เกี่ยวข้อง และนั้นจึงอยู่นอกขอบเขตของข้อกำหนดนี้และความรับผิดชอบของพวกเรา ด้วยการคลิกลิงก์ต่างๆ ท่านได้ปลดเปลื้องพวกเราอย่างชัดแจ้งจากความรับผิดใดๆ และทั้งปวงอันเกิดขึ้นจากการใช้บริการของบุคคลภายนอกของท่านหรือจากเนื้อหาของบริการของบุคคลภายนอกใดๆ การใช้ Mapbox ในแอพ อยู่ภายใต้บังคับข้อกำหนดการให้บริการที่เป็นปัจจุบันในตอนนั้นของ Mapbox ที่ https://www.mapbox.com/legal/tos และ https://assets.website-files.com/5d4296d7a839ea49599adba1/602d6bc7d45fdf55a03f3db5_Mapbox%20Service%20Terms.pdf ตลอดจนนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Mapbox ที่มีอยู่ ณ https://www.mapbox.com/legal/privacyเราไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ที่ Mapbox หรือบุคคลภายนอกอื่นใดจัดให้มีขึ้นหรือต่อการเชื่อในข้อมูลดังกล่าวของท่าน

 • 8. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเหล่านี้
  1. Shimano ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข แทนที่ หรือปรับปรุงข้อกำหนดเหล่านี้ให้เป็นปัจจุบันในเวลาใดๆ ก็ได้ด้วยเหตุผลอันสมควร หากเป็นการแก้ไขในสาระสำคัญ Shimano จะให้มีระยะเวลาการแจ้งให้ทราบตามสมควรก่อนที่ข้อกำหนดใหม่ใดๆ จะมีผลบังคับใช้ จะมีการให้คำบอกกล่าวที่จำเป็นในลักษณะที่เหมาะสมทั้งโดยผ่านทางแอพ หรือโดยวิธีอื่นๆ ที่สมเหตุสมผล
  2. ด้วยการใช้แอพ ต่อไป ท่านได้ยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงไป หากท่านไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ ท่านต้องหยุดใช้แอพ โดยทันที
 • 9. คำบอกกล่าว

  การให้คำบอกกล่าว คำร้องขอ คำสั่ง แบบฟอร์มใดๆ หรือการติดต่อสื่อสารอื่นใดจาก Shimano ถึงท่านหรือจากท่านถึง Shimano ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้รับที่ตั้งใจไว้ ในกรณีของท่าน จะส่งไปยังที่อยู่อีเมล์ที่ท่านได้ระบุไว้เมื่อท่านติดตั้ง และ/ หรือ จดทะเบียน แอพ และหากส่งให้แก่ Shimano ให้ส่งไปยัง:

  Shimano INC.,
  3-77 โอมิมัทสุ-โช, ซาคาอิ-กุ, ซาคาอิ-ซิตี้,
  โอซ้าก้า ประเทศญี่ปุ่น

 • 10. ข้อกำหนดที่แยกออกจากกันได้

  หากมีการตัดสินว่าบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือตกเป็นโมฆะ จะมีการตีความบทบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่บทบัญญัตินั้นมุ่งหมายไว้ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตามกฎหมายที่บังคับใช้ ในกรณีที่การตีความดังกล่าวเป็นไปไม่ได้ ให้ถือว่ามิอาจบังคับใช้บทบัญญัตินั้นได้ในขณะที่บทบัญญัติที่เหลืออยู่จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่หากบทบัญญัติที่ไม่สามารถบังคับใช้นั้นไม่มีความสำคัญในนัยสำคัญต่อสิทธิและผลประโยชน์ของท่านหรือ Shimano

 • 11. ข้อกำหนดทั้งปวง

  ข้อกำหนดเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งปวงระหว่างท่านกับ Shimano ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของข้อกำหนดการใช้นี้ และข้อตกลงใดๆ ก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะทำด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของข้อกำหนดการใช้นี้ให้ตกเป็นโมฆะ

 • 12. หน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการส่งออก

  หากท่านส่งออกและใช้ซอฟต์แวร์จากประเทศที่ท่านได้รับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์ในประเทศนั้น ให้ท่านปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกหรือนำเข้าบังคับใช้ใดๆ

 • 13. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล
  1. ข้อกำหนดเหล่านี้ซึ่งรวมถึงความสมบูรณ์ตามกฎหมาย การตีความ และความสามารถในการบังคับใช้ได้ของข้อกำหนดเหล่านี้ และความสัมพันธ์ระหว่าง Shimano กับท่านให้บังคับตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ยกเว้น (1) บทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย และ (2) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
  2. ให้ทำการระงับข้อพิพาททั้งปวงโดยศาลแขวงนครโอซาก้าในประเทศญี่ปุ่น
  3. Shimano ไม่มีหน้าที่และไม่ประสงค์เข้าร่วมในกระบวนการระงับข้อพิพาทต่อหน้าหน่วยงานไกล่เกลี่ยผู้บริโภค
 • 14. สิทธิเพิ่มเติม

  สิทธิใดๆ ที่ไม่ได้รับการแจกแจงในข้อกำหนดนี้สงวนไว้สำหรับ Shimano

 • 15. ภาษาที่ใช้บังคับ
  ให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้บังคับกับข้อกำหนดเหล่านี้ ได้มีการจัดให้มีการแปลข้อกำหนดเหล่านี้เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดท้องถิ่นต่างๆ และในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับคำแปลดังกล่าว ให้ถือตามฉบับภาษาอังกฤษ