shimano_grx

HG 카세트 스프라켓(11단)

CS-R8000

shimano_grx

CS-R8000

HG 카세트 스프라켓(11단)

  • BENEFIT
    • 다양한 기어 조합으로 라이더가 꼭 맞는 기어를 선택할 수 있음

기술 선택

제품 스펙

모델번호 CS-R8000
시리즈 SHIMANO GRX DI2
Average weight 232 g (11-25T), 251 g (11-28T), 269 g (11-30T), 243 g (12-25T), 300 g (14-28T), 292 g (11-32T)
Combination 11-12-13-14-15-16-17-19-21-23-25T, 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28T, 11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30T, 12-13-14-15-16-17-18-19-21-23-25T, 14-15-16-17-18-19-20-21-23-25-28T, 11-12-13-14-16-18-20-22-25-28-32T, -
   
Combination name(Group name) 11-25T, 11-28T, 11-30T, 12-25T, 14-28T, 11-32T
Compatible chain HG-EV 11단/HG-X11
Speeds 11-speed
Spider arm_QTY (pcs) 1
Type HG-EV

시리즈 라인업

  • 바텀브래킷 바텀브래킷
  • 바텀브래킷 프레스핏 타입의 바텀 브래킷
  • FREEHUB 디스크 브레이크용 리어 FREEHUB(12mm E-THRU 액슬, 142mm O.L.D.)
  • 허브 디스크 브레이크용 프론트 허브(12mm E-THRU 액슬, 100mm O.L.D.)