ULTEGRA_R8050_m

밴드 어댑터

SM-AD91-MS

ULTEGRA_R8050_m

SM-AD91-MS

밴드 어댑터

  • BENEFIT
    • 클램프 밴드 직경: 31.8/28.6*mm * 멀티 클램프 밴드 포함

제품 스펙

모델번호 SM-AD91-MS
시리즈 SHIMANO ULTEGRA R8050 시리즈
Remarks * w/ Multi Clamp Band
Mount_Clamp Band_28.6mm X*
   
Mount_Clamp Band_31.8mm
Compatible Clamp Band Size 28.6 mm, 31.8 mm

시리즈 라인업

  • 브레이크 케이블 브레이크 케이블
  • PC 연결 장치 PC 연결 장치
  • 변속/브레이크 레버 TT/트라이애슬론 DUAL CONTROL LEVER(2x11단)
  • 변속/브레이크 레버 DUAL CONTROL LEVER(2x11단)