142mm/148mm O.L.D.에 맞는 12mm 리어 E-THRU 액슬 I-타입

XTR_M9000_m

AX-MT700-142x12

XTR_M9000_m

AX-MT700-142x12

142mm/148mm O.L.D.에 맞는 12mm 리어 E-THRU 액슬 I-타입

 • FEATURE
  • 10mm 정도 더 작아진 하우징(SM-AX78/58 대비)​
  • 더 작아진 하우징
  • 할로우 알루미늄 액슬
  • 육각 렌치로 손쉬운 레버 위치 조정
  • 안정적인 고정력
  • 빠른 고정
  BENEFIT
  • 깔끔하고 심플한 디자인
  • SM-AX78/58과 동일한 프레임 요건
  • 쉽고 안정적인 조작
  • 경량

기술 선택

제품 스펙

모델번호 AX-MT700-142x12
시리즈 SHIMANO XTR M9000 시리즈
Average weight 75 g
Axle_Hollow axle X
Axle_Length (mm) 166
Axle_Thread pitch M12 x 1.5
Axle type_142x12mm X
Axle Type 142 x 12 mm
Lever position adjust type I형 (왼쪽 하우징)