GEBRUIKSVOORWAARDENLaatstelijk bijgewerkt: 1 september 2021

Lees deze gebruiksvoorwaarden (de 'Voorwaarden') zorgvuldig door voordat je op de knop “Ik heb de E-TUBE RIDE Gebruiksvoorwaarden gelezen en begrepen" klikt en toegang krijgt tot de E-TUBE RIDE App (de 'App').

Door op de knop “Ik heb de E-TUBE RIDE Gebruiksvoorwaarden gelezen en begrepen " te klikken, erken je dat je de Voorwaarden hebt gelezen en dat je akkoord gaat met de bepalingen ervan. Als je een kopie van deze voorwaarden wil bewaren, ga dan naar [https://bike.shimano.com/nl-NL/e-tube/ride/termsofuse.html] en sla deze op of druk deze af.

IF YOU DO NOT AGREE TO THESE TERMS IN THEIR ENTIRETY YOU SHOULD NOT ACCESS OR USE THE APP OR ANY PART THEREOF.

 • 1. Eigendom van de Software
  De App wordt in licentie gegeven, niet verkocht of aan jou overgedragen, door Shimano Inc. ('Shimano', 'wij", 'onze' of 'ons'). Alle eigendomsrechten, met inbegrip van auteursrechten, octrooien, handelsmerken en alle andere rechten en belangen in de App, haar software of een van haar kopieën, blijven uitsluitend bij Shimano of haar licentiegevers berusten.
 • 2. Omvang van de licentie
  1. Onder voorbehoud van jouw aanvaarding van de Voorwaarden, verleent Shimano je een herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie om de App uitsluitend voor jouw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden te gebruiken, strikt in overeenstemming met de bepalingen van deze Voorwaarden en voor de duur van de overeenkomst. Je mag de App alleen gebruiken op een wijze die in overeenstemming is met alle toepasselijke wetgeving in het rechtsgebied waarin je de App gebruikt.
  2. Je mag machinaal leesbare kopieën van de App software maken, onder de voorwaarde dat alle oorspronkelijke auteursrechten en overige eigendomsreferenties van het originele exemplaar behouden blijven. Je mag de App echter niet verspreiden of beschikbaar stellen via een netwerk waar deze door meerdere apparaten tegelijk kan worden gebruikt. Je mag de App niet overdragen, verhuren, leasen, uitlenen, herverspreiden of anderszins in onderlicentie geven of een andere derde partij toestaan om de App te gebruiken. Je mag de broncode van de App niet geheel of gedeeltelijk decompileren, demonteren, aanpassen, ontleden of op andere wijze proberen af te leiden, wijzigen of afgeleide werken van de App maken, of een derde partij toestaan om een van de voorgaande zaken te doen, tenzij dit is toegestaan op grond van dwingende bepalingen van het toepasselijke recht.
  3. Je mag geen verwijzingen of kennisgevingen van de octrooien, handelsmerken of auteursrechten van Shimano uit de App verwijderen of verbergen. De naam Shimano en alle handelsmerken en logo's die op de App worden weergegeven, zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door ons. Ongeoorloofd gebruik van enig handelsmerk dat op de App wordt weergegeven is strikt verboden.
 • 3. Jouw verantwoordelijkheden en het nemen van risico's
  1. A. Voor het gebruik van de App met login, onderschrijf je dat je minstens 16 (zestien) jaar oud bent. Als je jonger bent dan de wettelijke meerderjarigheid in jouw rechtsgebied, dan moet je deze Voorwaarden met jouw ouder of voogd doornemen en zij moeten deze Voorwaarden begrijpen en ermee instemmen jou de App te mogen laten gebruiken. Als jij, of jouw ouder of voogd, niet akkoord gaat met deze Voorwaarden in hun geheel, dan mag je de App, of een deel ervan, niet openen of gebruiken.
   B. Voor het gebruik van de App zonder login moet je, als je volgens de regels van jouw rechtsgebied niet wettelijk meerderjarigheid, deze Voorwaarden met je ouder of voogd doornemen, en deze moet deze Voorwaarden begrijpen en ermee instemmen jou de App te mogen laten gebruiken. Als jij, of jouw ouder of voogd, niet akkoord gaat met deze Voorwaarden in hun geheel, dan mag je de App, of een deel ervan, niet openen of gebruiken.
  2. Jij draagt het volledige risico met betrekking tot de schade en de kwaliteit en prestaties van de App. Je aanvaardt het risico met betrekking tot alle hardware, software, gegevens of andere zaken als gevolg van het kopiëren van de App, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de kosten van eventuele reparaties of vervanging van zaken of diensten. Je aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de juiste installatie, het juiste gebruik en de juiste resultaten van de App, met inbegrip van elke door de gebruiker gegenereerde content op de App.
  3. De functionaliteiten en functies van de App kunnen je in staat stellen om content, zoals foto's, video's of opmerkingen, inclusief bijbehorende metadata, te versturen. Als je ervoor kiest om content te versturen, garandeert je dat je over de noodzakelijke licentie, het recht of de toestemming beschikt om de content te gebruiken. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de door jou ingestuurde content en de eventuele gevolgen van het plaatsen of publiceren ervan. Door het inzenden van de content bij de App verleen je aan Shimano een niet-herroepbare, eeuwigdurende, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare, wereldwijde licentie om de content geheel of gedeeltelijk te gebruiken, kopiëren, verzenden, distribueren, wijzigen, afgeleide werken te maken, aan te passen, verwijderen, in onderlicentie te geven, te combineren met andere ideeën of werken, publiceren, vertalen, in het openbaar uit te voeren en in het openbaar weer te geven, in welk formaat of medium dan ook, voor elk commercieel doel, inclusief het leveren van de functies en functionaliteiten van de App.
  4. Jij bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van je App accountinformatie en wachtwoord, en voor elke activiteit die op jouw account plaatsvindt, inclusief ongeoorloofde activiteiten. Je stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van je account of wachtwoord.
  5. Je stemt ermee in dat je geen content instuurt die het volgende omvat of betrekking heeft op het volgende:
   • Content die in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming;
   • Content die haatdragend, beledigend, aanstootgevend of intimiderend is, in het bijzonder bedreigingen of beledigingen op basis van seksuele geaardheid, ras, geslacht, etniciteit, handicap of religie;
   • Content die geweld of pornografie, seksuele intimidatie of verzoeken bevat;
   • Virus, spyware, malware, worms of andere bestanden die bedoeld zijn of in staat zijn om de hardware of software van de communicatieapparatuur te beschadigen; of
   • Iedere andere illegale content.
  6. Je mag geen enkele van je verplichtingen of rechten onder deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk overdragen.
  7. Je zult Shimano, aan haar gelieerde ondernemingen of haar dochterondernemingen, hun directeuren, functionarissen of werknemers, leveranciers, vertegenwoordigers en dienstverleners vrijwaren tegen ieder verzuim van jou om de bepalingen van de Voorwaarden na te leven en voor alle verliezen, schade en alle redelijke uitgaven en kosten, met inbegrip van juridische kosten, die door Shimano of hen worden opgelopen uit hoofde van vorderingen van derden die voortvloeien uit de schending van jouw verplichtingen onder de bepalingen van deze Voorwaarden.
  8. Je stemt ermee in dat Shimano tijdens de registratie en tijdens het gebruik van de App informatie mag ontvangen, verzamelen, opslaan en gebruiken. Shimano zal dergelijke informatie behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming, en met de Gegevensbeschermingsverklaring van Shimano (zoals deze van tijd tot tijd kan worden gewijzigd).
 • 4. Geen garanties door Shimano
  1. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving, wordt de App aan jou verstrekt inde staat waarin deze verkeert, en SHIMANO WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE APP AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN DE RECHTEN VAN DERDEN. Er wordt geen garantie gegeven dat de App vrij is van fouten, volledig veilig is, of dat het gebruik ervan ononderbroken zal zijn of dat het zonder bugs of virussen zal werken of in combinatie met andere software.
  2. Voor zover toegestaan door wet- en regelgeving, is Shimano, met haar gelieerde ondernemingen of haar dochterondernemingen, of hun directeuren, functionarissen of werknemers, in geen geval direct of indirect aansprakelijk voor enige onnauwkeurigheid, fout of defect in de inhoud die als gevolg van het gebruik van de App kan optreden. Shimano geeft geen enkele garantie, goedkeuring of waarborg voor een product of dienst die wordt aangeboden door een derde partij via de App of een hyperlink naar een website of app.
  3. Om de App te kunnen gebruiken dien je over een geschikt apparaat en internettoegang te beschikken en is het van tijd tot tijd bijwerken ervan vereist. Functies of diensten zijn niet in alle markten beschikbaar en de dekking kan beperkt zijn. Beschikbaarheid van functies aan verandering onderhevig. De App kan van tijd tot tijd om verschillende redenen, zoals het plannen van de dekking van gegevens of tijdens onderhoudspauzes en andere momenten, niet beschikbaar zijn of onderbroken worden.
  4. Shimano geeft geen garantie met betrekking tot het gebruik van de App onder de omstandigheden waarin defecten in de App direct dood, letsel of fysieke schade kunnen veroorzaken.
 • 5.Beperkte aansprakelijkheid
  1. Shimano is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de App, ongeacht of Shimano op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid dat dergelijke schade kan worden berokkend of wanneer dergelijke schade is te voorzien, hetzij op grond van onrechtmatige daad (met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid), contractbreuk of anderszins, noch voor schade als gevolg van bijzondere omstandigheden, bedrijfsonderbreking, verlies van gegevens, derving van winst, verlies van zakelijke kansen of besparingen, punitieve, incidentele, speciale, indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook.
  2. De aansprakelijkheid van Shimano jegens jou die voortvloeit uit of verband houdt met deze licentie, de App of jouw gebruik ervan of het onvermogen om deze te gebruiken, zal niet hoger zijn dan USD 100 (honderd dollar)
  3. Niets in deze voorwaarden wordt geacht de aansprakelijkheid van Shimano voor het navolgende te beperken of uit te sluiten:
   • (a)Dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door grove nalatigheid van Shimano;
   • (b)Fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
   • (c)Opzettelijke misdraging, of
   • (d)Enige andere aansprakelijkheid die wettelijk niet beperkt of mag worden uitgesloten.
  4. Je onderkent en stemt ermee in dat jouw app store provider geen aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid of verplichting heeft jegens jou, ook niet met betrekking tot het onderzoek, de verdediging, de schikking of het ontslag van een derde partij die inbreuk maakt op intellectuele eigendom.
 • 6. Duur en beëindiging
  1. Deze Voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van aanvaarding tot aan de beëindiging door jou of door Shimano.
  2. Je kunt de overeenkomst op basis van deze Voorwaarden beëindigen door het gebruik van de App te staken en deze te verwijderen. Shimano kan de overeenkomst op basis van deze Voorwaarden beëindigen na voorafgaande schriftelijke kennisgeving van 30 (dertig) dagen.
  3. Als je je niet houdt aan enige bepaling in deze voorwaarden kan de overeenkomst op basis van deze voorwaarden automatisch worden beëindigd, na voorafgaande schriftelijke kennisgeving door Shimano.
  4. Bij beëindiging moet je alle gebruik van de App staken en alle kopieën van jouw mobiele toestel(len) of desktop verwijderen.
  5. De bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn om na beëindiging van de overeenkomst op basis van deze Voorwaarden, met inbegrip van met name de artikelen 1, 2, 4, 5, 6.4, 13 en 14, blijven na beëindiging van de overeenkomst op basis van deze Voorwaarden hun geldigheid behouden.
 • 7. Websites en diensten van derden

  De App kan je in staat stellen om verbinding te maken met websites van derden en/of gebruik te maken van diensten van derden. Houd er rekening mee dat het gebruik van deze websites en diensten wordt beheerst door de gebruiksvoorwaarden van de respectievelijke websitebeheerders of serviceproviders en daarom buiten het toepassingsgebied van deze voorwaarden en onze verantwoordelijkheid valt. Door op koppelingen te klikken onthef je ons uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit jouw gebruik van diensten van derden, of uit de inhoud van diensten van derden. Het gebruik van Mapbox in de App is onderworpen aan de vigerende Aanvullende Servicevoorwaarden voor Mapbox op https://www.mapbox.com/legal/tos en https://assets.website-files.com/5d4296d7a839ea49599adba1/602d6bc7d45fdf55a03f3db5_Mapbox%20Service%20Terms.pdfnet zo Mapbox's Privacybeleid, beschikbaar op https://www.mapbox.com/legal/privacy. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gegevens die door Mapbox of andere derden worden verstrekt of voor het feit dat jij op deze gegevens vertrouwt.

 • 8. Wijziging van deze Voorwaarden
  1. Shimano behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde op redelijke gronden te wijzigen, te vervangen of bij te werken. Als een herziening van wezenlijke aard is zal Shimano dit binnen een redelijke termijn aankondigen, voordat nieuwe bepalingen van kracht worden. De vereiste kennisgeving zal op gepaste wijze worden gegeven, hetzij via de App, hetzij via andere redelijke middelen.
  2. Door de App te blijven gebruiken stem je in met de gewijzigde Voorwaarden en ben je eraan gebonden. Als je niet akkoord gaat met de wijzigingen of aanpassingen van deze Voorwaarden, moet je onmiddellijk stoppen met het gebruik van de App.
 • 9. Kennisgeving

  Elk(e) kennisgeving, verzoek, opdracht, formulier of andere mededeling van Shimano aan jou of van jou aan Shimano onder deze Voorwaarden dient schriftelijk te worden gegeven aan de beoogde ontvanger, aan jou op het e-mailadres dat jij hebt opgegeven toen je de App installeerde en/of registreerde, en aan Shimano naar:

  Shimano INC.,
  3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai-City,
  Osaka, Japan

 • 10. Scheidbaarheidsbepaling

  Indien een bepaling van deze Voorwaarden als niet-afdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal die bepaling dusdanig worden geïnterpreteerd dat de door haar beoogde doelstellingen zoveel mogelijk wordt bereikt onder het toepasselijk recht. Indien een dergelijke interpretatie niet mogelijk is wordt de bepaling geacht niet van toepassing te zijn, waarbij de overige bepalingen volledig van kracht blijven, op voorwaarde dat de niet-toepasselijke bepaling niet van materieel belang is voor jouw of Shimano's rechten en voordelen.

 • 11. Gehele overeenkomst

  Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen jou en Shimano met betrekking tot het onderwerp hiervan, en iedere voorafgaande overeenkomst, mondeling dan wel schriftelijk, met betrekking tot het onderwerp hiervan is nietig.

 • 12. Verplichtingen in verband met de wetgeving inzake uitvoer

  Als je de software exporteert en gebruikt buiten het land waar je een licentie voor de software hebt gekregen, dien je je te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van in- of uitvoer.

 • 13. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid
  1. Deze Voorwaarden, met inbegrip van hun geldigheid, interpretatie en afdwingbaarheid, en de relatie tussen Shimano en jou worden beheerst door Japans recht, met uitzondering van (i) de wetsconflictenbepalingen en (ii) het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
  2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de districtsrechtbank van Osaka in Japan.
  3. Shimano is niet verplicht of bereid deel te nemen aan een procedure voor geschillenbeslechting bij een consumentenbemiddelingsorgaan.
 • 14. Overige rechten

  Elk recht dat niet is toegekend in deze Voorwaarden, is voorbehouden aan Shimano.

 • 15. De Engelse taal is de bepalende taal van deze Voorwaarden. Iedere vertaling van deze Voorwaarden wordt verschaft om te voldoen aan de plaatselijke vereisten, en in geval van een conflict of strijdigheid tussen de Engelstalige versie en een vertaling geniet de Engelstalige versie voorrang.