Shimano – informacja o polityce prywatności

 

maj 2018

 

1.             Postanowienia ogólne

1.1          Firma Shimano (w dalszej części dokumentu zwana „Shimano”) szanuje Państwa prywatność. Treścią niniejszej informacji o polityce prywatności przedstawiono zasady obsługi i przetwarzania Państwa danych osobowych przez Shimano.

1.2          Shimano przetwarza Państwa dane osobowe z zachowaniem zgodności z treścią odpowiednich przepisów prawnych, w tym z treścią Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (w dalszej części dokumentu zwanego „RODO”). Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Shimano odbywa się w oparciu o dowolną podstawę wymienioną treścią RODO:

(a)            udzieloną przez Państwa zgodę;

(b)            realizację umowy, której Państwo są stroną (lub w celu podjęcia na Państwa prośbę określonych działań przed zawarciem umowy);

(c)            dotrzymanie przez Shimano zobowiązań prawnych;

(d)            ochrona istotnego dobra – Państwa lub innej osoby fizycznej; lub

(e)            uzasadniony prawnie interes Shimano lub strony trzeciej.

 

2.             Cele przetwarzania przez Shimano Państwa danych osobowych

Shimano może przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

(a)            wysyłania Państwu zamówionych informacji;

(b)            realizacji złożonych przez Państwa zamówień na produkty i/lub usługi i zarządzanie powyższymi zamówieniami;

(c)            zarządzania posiadanym przez Państwa kontem Shimano (jeżeli dotyczy);

(d)            wysyłania Państwu zasad bezpieczeństwa użytkowania lub instrukcji obsługi w związku z posiadanymi przez Państwa produktami i/lub usługami Shimano;

(e)            wysyłania Państwu informacji na temat nowych właściwości produktów i/lub usług potencjalnie Państwa interesujących, w oparciu o zestaw produktów i/lub usług Shimano zakupionych przez Państwa dotychczas;

(f)             zaproszenia do uczestnictwa w badaniach opinii klientów i zarządzania wynikami badań, w których Państwo uczestniczyli;

(g)            analizy wykorzystania przez Państwa naszych produktów i/lub usług dla potrzeb kontroli jakości, tworzenia nowych produktów i celów marketingowych;

(h)            wysyłania Państwu biuletynów informacyjnych i informacji handlowych; informacje te mogą być potencjalnie w pełni dopasowane do Państwa potrzeb w oparciu o typ usług i/lub produktów przez Państwa zakupionych i wykorzystywanych;

(i)              organizowania akcji marketingowych wspólnie ze stronami trzecimi;

(j)              zaspokajania zobowiązań statutowych Shimano, takich jak zobowiązania w obszarze rachunkowości i prawa podatkowego;

(k)            umożliwienia Shimano obsługi ewentualnego wycofywania produktów z rynku, a także wykonywania i obrony praw przysługujących Shimano w ramach sporów prawnych;

(l)              testowania środków bezpieczeństwa stosowanych przez Shimano, np. w drodze testów penetracyjnych;

(m)          poprawy jakości Państwa doświadczenia jako użytkowników naszych stron internetowych;

(n)            w dowolnych innych celach, o których zostaną Państwo powiadomieni.

 

3.             Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

3.1          Istnieje możliwość gromadzenia przez nas Państwa danych osobowych w następującej formie:

(a)            podczas kontaktu z nami, podczas zakupu naszych produktów i/lub usług, lub w czasie korzystania z naszych produktów i/lub usług mogą Państwo zostać poproszeni o podanie określonych danych osobowych, na przykład o dane do kontaktu (w razie prośby o udzielenie informacji) lub o dane do kontaktu i dotyczące płatności (w razie składania zamówień na produkty lub usługi);

(b)            podczas korzystania z produktów lub usług stworzonych z myślą o gromadzeniu określonych danych osobowych – na przykład w odniesieniu do danych pomiarowych uzyskanych w czasie świadczenia usług związanych z tzw. bikefittingiem (wyposażeniem i ustawieniami roweru), lub w związku z produktami lub usługami wspomagającymi pamięć użytkownika w obszarze ustawień roweru i prawidłowego ich stosowania. Treścią poszczególnych opisów produktów i/lub usług opisano dodatkowe informacje na temat rodzaju przetwarzanych danych;

(c)            danych udostępnionych przez Państwa w związku z posiadanym kontem Shimano;

(d)            gromadzonych przez nas danych na temat korzystania przez Państwa z naszych stron internetowych (z wykorzystaniem tzw. ciasteczek i podobnych mechanizmów). Na naszych stronach internetowych znajduje się informacja na temat wykorzystywania przez nas ciasteczek;

(e)            w drodze pozyskiwania wybranych danych od stron trzecich. Strona trzecia zostanie każdorazowo poproszona o potwierdzenie, że udostępniane nam dane zapewniają zgodność z treścią przepisów prawnych (tj. ze względu na udzieloną przez Państwa zgodę na przekazanie danych).

3.2          W zależności od celu przetwarzania danych, Shimano może przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, dane do kontaktu (w tym numer telefonu i adres email), adres do wysyłki i adres fakturowania, datę urodzenia, płeć, rodzaj produktów i/lub usług przez Państwa zakupionych lub wykorzystywanych, dane o płatności (np. dane na temat karty kredytowej), oraz informacje wymagane lub generowane w celu wykorzystywania lub czerpania określonych korzyści z produktu lub usługi (np. bikefittingu), takie jak masa ciała, długość roweru itp.

3.3          Niezależnie od powyższego, nasze serwery dokonują automatycznej rejestracji wybranych danych podczas każdej wizyty na naszych stronach internetowych, takich jak adres URL, adres IP, typ i język wyszukiwarki, oraz data i godzina wizyty.

3.4          Okres przechowywania Państwa danych osobowych nie będzie przekraczał okresu przechowywania danych przewidzianego przepisami prawa, jak również nie będzie wykraczał poza cel przetwarzania danych opisany treścią niniejszej informacji o polityce prywatności.

 

4.             Użytkownicy poniżej 16 roku życia

Użytkownicy poniżej 16 roku życia mogą udostępniać Shimano dane osobowe pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody rodziców (lub przedstawicieli/ opiekunów prawnych).

 

5.             Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim

5.1          Shimano ma prawo korzystania z usług podmiotów przetwarzających dane (takich jak dostawcy usług komputerowych oferujący usługi w obszarze przechowywania danych) dla potrzeb wspierania określonych funkcji biznesowych,. W wypadku przetwarzania Państwa danych osobowych przez tego rodzaju podmioty w opisanym celu, przetwarzanie danych będzie odbywać się w oparciu o umowę o przetwarzaniu danych osobowych, zawartą zgodnie z treścią RODO.

5.2          Państwa dane osobowe udostępnimy organom nadzoru, organom podatkowym i/lub organom ścigania wyłącznie w granicach wymaganych przepisami prawa. W wypadku udzielenia przez Państwa jednoznacznej uprzedniej zgody, możemy udostępnić Państwa dane osobowe stronom trzecim zaangażowanym w działalność reklamową w obszarze obsługiwanych przez nas programów i rozszerzeń cyfrowych, oferującym działalność sponsorską, oferującym nagrody itp.

5.3          Istnieje możliwość udostępniania Państwa danych osobowych innym podmiotom naszej spółki.

 

6.             Przesył danych za granicę

Istnieje możliwość przesyłania Państwa danych osobowych poza terytorium EOG do państw trzecich, nie zapewniających odpowiednich środków bezpieczeństwa w obszarze danych osobowych. W takim wypadku przesył danych będzie zgodny z wymaganiami i treścią RODO – na przykład zabezpieczony przez Shimano w drodze zawarcia zatwierdzonych przez Komisję Europejską umów dotyczących przesyłu danych do wyżej wymienionych państw.

 

7.             Środki bezpieczeństwa

Stosujemy najwyższe standardy branżowe w obszarze środków bezpieczeństwa służących zabezpieczeniu przed nieuprawnionym dostępem do Państwa danych osobowych, ich zmianą, ujawnieniem, lub utratą.

 

8.             Linki do stron internetowych stron trzecich

Na naszych stronach internetowych i w naszych aplikacjach mogą znajdować się hiperlinki do stron internetowych stron trzecich. Przetwarzanie danych osobowych przez strony trzecie podlega informacji o polityce prywatności stron trzecich. Shimano nie ponosi odpowiedzialności za treść wyżej wymienionych stron internetowych stron trzecich, ani za przetwarzanie danych osobowych przez przedmiotowe strony trzecie.

 

9.             Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych i inne uprawnienia

9.1          Przysługuje Państwu prawo powiadomienia nas w dowolnym momencie o wycofaniu zgody na otrzymywanie od nas biuletynów informacyjnych i innych informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Państwa powiadomienie zostanie przez nas odpowiednio obsłużone, a Państwa dane zostaną wycofane z naszej listy mailingowej.

9.2          Przysługuje Państwu prawo żądania od Shimano dostępu do swoich danych osobowych, ich korekty, usunięcia, lub ograniczenia zakresu ich przetwarzania; przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a także prawo do ich mobilności (przeniesienia).

9.3          W wypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę, przysługuje Państwu prawo jej wycofania w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla legalności przetwarzania danych w oparciu o udzieloną zgodę przed jej wycofaniem.

9.4          Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w kwestii przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do holenderskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Autoriteit persoonsgegevens) lub do analogicznego organu nadzoru działającego na terytorium Państwa kraju.

9.5          Zwracając się do Państwa z prośbą o udostępnienie danych, zaznaczymy pola informacji opcjonalnej. W wypadku nieudostępnienia przez Państwa informacji obowiązkowej możemy nie być w stanie spełnić zgłoszonej przez Państwa prośby.

9.6          Niniejszym zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia wszelkich zgłaszanych przez Państwa próśb w wypadku braku możliwości potwierdzenia Państwa tożsamości, i/lub do powołania się na wyjątki przewidziane treścią RODO. W takim wypadku zostaną Państwo poinformowani o przedmiotowej odmowie.

9.7          Przysługuje Państwu prawo do powołania się na dowolne uprawnienie przedstawione treścią niniejszej informacji o polityce prywatności w drodze przesłania zgłoszenia na adres privacy@shimano-eu.com.

 

10.          Zmiany do niniejszej informacji o polityce prywatności

Niniejszym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszej informacji o polityce prywatności bez konieczności informowania Państwa o przedmiotowych zmianach.

 

11.          Informacja na temat Shimano

11.1        Dla potrzeb niniejszej informacji o polityce prywatności, nazwa „Shimano” dotyczy spółki Shimano Europe B.v., w tym podmiotu bikefitting.com, oraz wszystkich jej podmiotów zależnych.

11.2        W wypadku jakichkolwiek pytań, informacji zwrotnej lub skarg związanych z wykorzystaniem przez nas Państwa danych osobowych lub z niniejszą informacją o polityce prywatności, prosimy o kontakt z wykorzystaniem poniższych danych do kontaktu.

 

Preferowana forma kontaktu ze Specjalistą ds. ochrony danych dsobowych – przez adres email privacy@shimano-eu.com

lub pocztą tradycyjną:

 

Shimano Europe B.v.
Do wiadomości: Specjalista ds. ochrony danych osobowych

High Tech Campus 92
5656 AG Eindhoven
Holandia