ESMSHR214I36

ESMSHR214I36

DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW

NR MODELU ESMSHR214I36
SERIA SHIMANO