ESMSHR214I36

ESMSHR214I36

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

NR MODELU ESMSHR214I36
GRUPA SHIMANO