ESMSHR214I37

ESMSHR214I37

DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW

NR MODELU ESMSHR214I37
SERIA SHIMANO