ESMSHR214I40

ESMSHR214I40

DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW

NR MODELU ESMSHR214I40
SERIA SHIMANO