ESMSHR214I40

ESMSHR214I40

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

NR MODELU ESMSHR214I40
GRUPA SHIMANO