ESMSHR214I41

ESMSHR214I41

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

NR MODELU ESMSHR214I41
GRUPA SHIMANO