ESMSHR214I41

ESMSHR214I41

DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW

NR MODELU ESMSHR214I41
SERIA SHIMANO