ESMSHR214I42

ESMSHR214I42

DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW

NR MODELU ESMSHR214I42
SERIA SHIMANO