ESMSHR214I42

ESMSHR214I42

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

NR MODELU ESMSHR214I42
GRUPA SHIMANO