ESMSHR214I43

ESMSHR214I43

DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW

NR MODELU ESMSHR214I43
SERIA SHIMANO