ESMSHR214I43

ESMSHR214I43

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

NR MODELU ESMSHR214I43
GRUPA SHIMANO