ESMSHR214I44

ESMSHR214I44

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

NR MODELU ESMSHR214I44
GRUPA SHIMANO