ESMSHR214I44

ESMSHR214I44

DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW

NR MODELU ESMSHR214I44
SERIA SHIMANO