ESMSHR214I45

ESMSHR214I45

DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW

NR MODELU ESMSHR214I45
SERIA SHIMANO