ESMSHR214I45

ESMSHR214I45

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

NR MODELU ESMSHR214I45
GRUPA SHIMANO