ESMSHR214I46

ESMSHR214I46

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

NR MODELU ESMSHR214I46
GRUPA SHIMANO