ESMSHR214I46

ESMSHR214I46

DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW

NR MODELU ESMSHR214I46
SERIA SHIMANO