ESMSHR214I47

ESMSHR214I47

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

NR MODELU ESMSHR214I47
GRUPA SHIMANO