ESMSHR214I47

ESMSHR214I47

DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW

NR MODELU ESMSHR214I47
SERIA SHIMANO