ESMSHR214I48

ESMSHR214I48

DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW

NR MODELU ESMSHR214I48
SERIA SHIMANO