ESMSHR214I48

ESMSHR214I48

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

NR MODELU ESMSHR214I48
GRUPA SHIMANO