ESMSHR215I36

ESMSHR215I36

DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW

NR MODELU ESMSHR215I36
SERIA SHIMANO