ESMSHR215I36

ESMSHR215I36

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

NR MODELU ESMSHR215I36
GRUPA SHIMANO