ESMSHR215I37

ESMSHR215I37

DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW

NR MODELU ESMSHR215I37
SERIA SHIMANO