ESMSHR215I37

ESMSHR215I37

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

NR MODELU ESMSHR215I37
GRUPA SHIMANO