ESMSHR215I38

ESMSHR215I38

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

NR MODELU ESMSHR215I38
GRUPA SHIMANO