ESMSHR215I38

ESMSHR215I38

DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW

NR MODELU ESMSHR215I38
SERIA SHIMANO