ESMSHR215I39

ESMSHR215I39

DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW

NR MODELU ESMSHR215I39
SERIA SHIMANO