ESMSHR215I39

ESMSHR215I39

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

NR MODELU ESMSHR215I39
GRUPA SHIMANO