ESMSHR215I40

ESMSHR215I40

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

NR MODELU ESMSHR215I40
GRUPA SHIMANO