ESMSHR215I40

ESMSHR215I40

DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW

NR MODELU ESMSHR215I40
SERIA SHIMANO