ESMSHR215I41

ESMSHR215I41

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

NR MODELU ESMSHR215I41
GRUPA SHIMANO