ESMSHR215I41

ESMSHR215I41

DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW

NR MODELU ESMSHR215I41
SERIA SHIMANO