ESMSHR215I42

ESMSHR215I42

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

NR MODELU ESMSHR215I42
GRUPA SHIMANO