ESMSHR215I42

ESMSHR215I42

DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW

NR MODELU ESMSHR215I42
SERIA SHIMANO