ESMSHR215I43

ESMSHR215I43

DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW

NR MODELU ESMSHR215I43
SERIA SHIMANO