ESMSHR215I43

ESMSHR215I43

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

NR MODELU ESMSHR215I43
GRUPA SHIMANO