ESMSHR215I44

ESMSHR215I44

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

NR MODELU ESMSHR215I44
GRUPA SHIMANO