ESMSHR215I46

ESMSHR215I46

DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW

NR MODELU ESMSHR215I46
SERIA SHIMANO