ESMSHR215I46

ESMSHR215I46

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

NR MODELU ESMSHR215I46
GRUPA SHIMANO