ESMSHR215I47

ESMSHR215I47

DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW

NR MODELU ESMSHR215I47
SERIA SHIMANO