ESMSHR215I47

ESMSHR215I47

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

NR MODELU ESMSHR215I47
GRUPA SHIMANO