ESMSHR215I48

ESMSHR215I48

DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW

NR MODELU ESMSHR215I48
SERIA SHIMANO