ESMSHR215I48

ESMSHR215I48

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

NR MODELU ESMSHR215I48
GRUPA SHIMANO