SHIMANO 105 带快拆的刹车线调节器

SM-CB90

105_5800_m

SM-CB90

SHIMANO 105 - 带快拆的刹车线调节器

SHIMANO SM-CB90 用作刹车线调节器,带整合的快拆。

  • BENEFIT
    • 刹车内线调节器,带快拆,用于BR-5810-R

产品规格

型号 SM-CB90
系列 SHIMANO 105 5800 系列
刹车线
快拆功能

产品系列

  • Brake SHIMANO 油压碟刹后夹器
  • Brake SHIMANO 油压碟刹前夹器
  • Rear Derailleur SHIMANO 105 中架后拨链器 11-速
  • Rear Derailleur SHIMANO 105 短架后拨链器 11-速