SHIMANO ALIVIO 后拨链器 9-速

RD-M4000

SHIMANO ALIVIO 后拨链器 9-速

RD-M4000

SHIMANO ALIVIO - 后拨链器 - SHIMANO SHADOW RD - 9-速

超低窄外形理念的 SHIMANO SHADOW RD 技术让 SHIMANO ALIVIO M4000 拨链器 在面对林道障碍物时保持安全。

产品规格

型号 RD-M4000
系列 SHIMANO ALIVIO M4000 系列
颜色 系列颜色
备注 * 无支架规格可用
高位标准弹簧类型|SHIMANO SHADOW RD
安装方式|直接附接(常规)
安装方式|直接安装 X*
线调节器
最大和最小链轮片齿数差 22T
低位飞轮片|最大齿 36T
低位飞轮片|最小齿 32T
高位飞轮片|最大齿 12T
高位飞轮片|最小齿 11T
有含氟涂层的链节衬套 2
导轮|齿数组合 11T
导轮|下沉型导轮螺钉
B 轴|中空轴
B 轴 2|中空轴