SHIMANO ALIVIO 后拨链器 9-速

RD-M4000

SHIMANO ALIVIO 后拨链器 9-速

RD-M4000

SHIMANO ALIVIO - 后拨链器 - SHIMANO SHADOW RD - 9-速

超低窄外形理念的 SHIMANO SHADOW RD 技术让 SHIMANO ALIVIO M4000 拨链器 在面对林道障碍物时保持安全。

产品规格

型号 RD-M4000
系列 SHIMANO ALIVIO M4000 系列
颜色 系列颜色
备注 * 无支架规格可用
B 轴_中空轴
B 轴 2_中空轴
线调节器
底座_直接连接(传统)
安装方式_直接安装式 X*
有含氟涂层的链节衬套 2
低位飞轮片_最大齿 36T
低位飞轮片_最小齿 32T
最大和最小链轮片齿数差 22T
导轮_凹陷型导轮螺钉
导轮_齿数组合 11T
导板 SGS
高位标准弹簧类型_SHIMANO SHADOW RD
高位飞轮片_最大齿 12T
高位飞轮片_最小齿 11T

技术

手册和技术文档