RD-F800-GS

RD-F800-GS

RD-F800-GS

RD-F800-GS

产品规格

型号 RD-F800-GS
系列 SHIMANO CAPREO F800 系列
颜色 Silver
备注 SHIMANO SHADOW RD
高位标准弹簧类型|SHIMANO SHADOW RD
安装方式|直接附接(常规)
低位飞轮片|最大齿 26
低位飞轮片|最小齿 26
高位飞轮片|最大齿 9
高位飞轮片|最小齿 9
有含氟涂层的链节衬套 3
导轮|齿数组合 11
导轮|下沉型导轮螺钉

手册和技术文档