SL-F800

SL-F800

SL-F800

SL-F800

功能

  • 轻巧的变速动作
  • 轻柔的变速手感
  • 双向释放
  • 易读取的可视化档位显示

产品规格

型号 SL-F800
系列 SHIMANO CAPREO F800 系列
颜色 Silver
变速手柄类型 Rapidfire Plus
后变速 9
兼容后拨链器类型 Capreo 9-speed RD
变速手柄拉线调节
最大多重变速(主杆/后侧) 3
释放功能|2-WAY RELEASE
OPTICAL GEAR DISPLAY(档位显示器)|含
建议的变速手柄外壳 SP41 sealed