SHIMANO ULTEGRA 带快拆的刹车线调节器

SM-CB90

DURA-ACE_R9100_m

SM-CB90

SHIMANO ULTEGRA - 带快拆的刹车线调节器

SHIMANO SM-CB90 用作刹车线调节器,带整合的快拆。

  • 带快拆的刹车内线调节器

产品规格

型号 SM-CB90
系列 DURA-ACE R9100 系列
刹车线
快拆功能

产品系列

  • 后拨链器 DURA-ACE 后拨链器 11-速
  • 中轴 SHIMANO DURA-ACE 螺纹中轴 68/70 mm 五通宽度
  • 外套线管 SHIMANO 后拨链器的变速箱外壳
  • 轮组 DURA-ACE C40 开口式后轮