DURA-ACE DI2 前拨链器夹环转接座 28.6/31.8 mm

SM-AD91-MS

DURA-ACE_R9150_m

SM-AD91-MS

DURA-ACE DI2 前拨链器夹环转接座 - 28.6/31.8 mm

DURA-ACE SM-AD91 用于将 SHIMANO 钎焊前拨链器安装至需要夹环的车架,有 34.9 和 28.6/31.8 mm 尺寸供选择。

  • 夹环直径:31.8/28.6* mm*带多夹环

产品规格

型号 SM-AD91-MS
系列 DURA-ACE R9150 系列
备注 *含多个夹环

产品系列

  • 刹车线 SHIMANO DURA-ACE 刹车线
  • 电源线(DI2 规格) SHIMANO 用于以色列的电池充电器电源线
  • 电源线(DI2 规格) SHIMANO 用于阿根廷的电池充电器电源线
  • 电源线(DI2 规格) SHIMANO 用于巴西的电池充电器电源线