DH-C2100-NC

DH-C2100-NC

DH-C2100-NC

DH-C2100-NC

产品规格

型号 DH-C2100-NC
系列 SHIMANO
颜色 银色 | 黑色
平均重量 491
备注 * 针对日本市场的规格
调节_其他 VIA
电压 (V) 6
输出 (W) 0.9
轮尺寸_20-24 inch
螺母型
轴长度(mm) 155/150
电动输出接头_其他 X (J2-A)
刹车类型 常规
轴固定方法 螺母
法兰距离(mm) 58
偏移(mm) 0.5
P.C.D. 左/右(mm) 60
锁紧螺母间距 (mm) 93
密封 单触点
辐条孔_28H
辐条尺寸 #13/#14
颜色_1 花鼓外壳 银色
颜色_2 花鼓外壳 黑色