SL-R350-R

SL-R350-R

SL-R350-R

SL-R350-R

产品规格

型号 SL-R350-R
系列 SHIMANO
颜色 黑色
备注 SHIMANO标志
变速手柄类型 RAPIDFIRE PLUS
后变速 9
兼容后拨链器类型 ROAD 9 速
支座类型|夹环
变速手柄拉线调节
最大多重变速(主杆/后侧) 3
释放功能|2-WAY RELEASE
OPTICAL GEAR DISPLAY(档位显示器)|含
变速手柄拉线|内线|不锈钢
建议的变速手柄外壳 OT-SP41