SL-R350-R

SL-R350-R

SL-R350-R

SL-R350-R

产品规格

型号 SL-R350-R
系列 SHIMANO
颜色 黑色
备注 SHIMANO标志
支座类型_夹环
变速手柄拉线_内线_不锈钢
兼容后拨链器类型 ROAD 9 速
最大多换档(主手柄/后部) 3
OPTICAL GEAR DISPLAY_带有
后变速 9
建议的变速手柄外套线管 OT-SP41
释放功能_2-WAY RELEASE
变速手柄拉线调节
变速手柄类型 RAPIDFIRE PLUS

技术

手册和技术文档