DURA-ACE DI2 前拨链器夹环转接座 34.9 mm

SM-AD91-L

105_R7000

SM-AD91-L

DURA-ACE DI2 前拨链器夹环转接座 - 34.9 mm

DURA-ACE SM-AD91 用于将 SHIMANO 钎焊前拨链器安装至需要夹环的车架,有 34.9 和 28.6/31.8 mm 尺寸供选择。

  • 夹环直径:34.9 mm

产品规格

型号 SM-AD91-L
系列 SHIMANO 105 R7000 系列
夹环直径(mm)_34.9
夹环(mm)_34.9