SHIMANO ULTEGRA 带快拆的刹车线调节器

SM-CB90

105_R7000

SM-CB90

SHIMANO ULTEGRA - 带快拆的刹车线调节器

SHIMANO SM-CB90 用作刹车线调节器,带整合的快拆。

  • 带快拆的刹车内线调节器

产品规格

型号 SM-CB90
系列 SHIMANO 105 R7000 系列
刹车线
快拆功能

产品系列

  • 轮组 SHIMANO 105 开口式碟刹后轮
  • 轮组 SHIMANO 105 开口式碟刹前轮
  • 卡式飞轮 SHIMANO 11-速公路车卡式飞轮
  • 轮组 SHIMANO 105 开口式 30 mm 前轮