SHIMANO SORA 变速手柄平把公路车 2x9-速

SL-3500

SHIMANO SORA 变速手柄平把公路车 2x9-速

SL-3500

SHIMANO SORA - RAPIDFIRE PLUS - 变速手柄 - 平把公路车 - 2x9-速

SHIMANO SORA SL-3500 变速手柄为平把公路车提供可靠而直觉性的变速。变速手柄采用 SHIMANO 的 RAPIDFIRE PLUS 技术和 OPTICAL GEAR DISPLAY,后者为车手显示骑行时所选的档位。

产品规格

型号 SL-3500
系列 SORA 3500 系列
颜色 Series color
变速手柄类型 RAPIDFIRE PLUS
前变速 2
后变速 9
变速手柄拉线调节
最大多重变速(主杆/后侧) 3
释放功能|2-WAY RELEASE
OPTICAL GEAR DISPLAY(档位显示器)|含