SHIMANO ULTEGRA 带快拆的刹车线调节器

SM-CB90

SHIMANO ULTEGRA 带快拆的刹车线调节器

SM-CB90

SHIMANO ULTEGRA - 带快拆的刹车线调节器

SHIMANO SM-CB90 用作刹车线调节器,带整合的快拆。

功能

  • 带快拆的刹车内线调节器

产品规格

型号 SM-CB90
系列 ULTEGRA 6800 系列
刹车线
快拆功能

手册和技术文档