SHIMANO ULTEGRA 带快拆的刹车线调节器

SM-CB90

ULTEGRA_6800

SM-CB90

SHIMANO ULTEGRA - 带快拆的刹车线调节器

SHIMANO SM-CB90 用作刹车线调节器,带整合的快拆。

  • 带快拆的刹车内线调节器

产品规格

型号 SM-CB90
系列 ULTEGRA 6800 系列
刹车线
快拆功能

产品系列

  • 刹车 SHIMANO 油压碟刹前夹器
  • 刹车 SHIMANO 油压碟刹后夹器
  • 前拨链器 SHIMANO ULTEGRA 前拨链器(夹环安装)2x11-速
  • 前拨链器 SHIMANO ULTEGRA 前拨链器(钎焊支架)2x11-速