DURA-ACE DI2 前拨链器夹环转接座 28.6/31.8 mm

SM-AD91-MS

ULTEGRA_R8000_m

SM-AD91-MS

DURA-ACE DI2 前拨链器夹环转接座 - 28.6/31.8 mm

DURA-ACE SM-AD91 用于将 SHIMANO 钎焊前拨链器安装至需要夹环的车架,有 34.9 和 28.6/31.8 mm 尺寸供选择。

  • 夹环直径:31.8/28.6* mm*带多夹环

产品规格

型号 SM-AD91-MS
系列 ULTEGRA R8000 系列
备注 *含多个夹环

产品系列

  • 后拨链器 SHIMANO ULTEGRA 短架后拨链器 11-速
  • 后拨链器 SHIMANO ULTEGRA 中架后拨链器 11-速
  • 刹车线 SHIMANO ULTEGRA 刹车线
  • 刹车 SHIMANO ULTEGRA 油压碟刹前夹器