Privacyverklaring van Shimano

 

mei 2018

 

1.             Algemeen

1.1          Shimano respecteert uw privacy. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Shimano uw persoonsgegevens behandelt.

1.2          Shimano verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met toepasselijk recht, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer Shimano uw persoonsgegevens verwerkt, is die verwerking gebaseerd op de volgende in de AVG genoemde gronden:

(a)            uw toestemming;

(b)            de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent (of om voor het aangaan van een overeenkomst stappen te ondernemen op uw verzoek);

(c)            nakoming van een wettelijke verplichting die op Shimano rust;

(d)            om de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon te beschermen; of

(e)            rechtmatige belangen van Shimano of een derde.

 

2.             Doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt

Shimano kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

(a)            om u door u gevraagde informatie toe te sturen;

(b)            om uw orders voor producten en/of diensten uit te voeren en te beheren;

(c)            om uw eventuele account bij Shimano te beheren;

(d)            om u veiligheidsinstructies of gebruiksinstructies toe te sturen voor uw producten en diensten van Shimano;

(e)            om u informatie toe te sturen over nieuwe functies of nieuwe producten of diensten die relevant voor u kunnen zijn op basis van de eerder door u aangekochte producten en diensten van Shimano;

(f)             om u te vragen deel te nemen aan enquêtes en om de uitkomst van enquêtes waaraan u hebt deelgenomen te beheren;

(g)            om uw gebruik van onze producten en diensten te analyseren in ten kader van kwaliteitscontrole, productontwikkeling en marketingdoeleinden;

(h)            om u nieuwsbrieven en advertenties toe te sturen, welke advertenties specifiek op u kunnen zijn toegesneden op basis van het soort diensten en producten dat u hebt afgenomen en uw gebruik daarvan;

(i)              om met derden gezamenlijke marketing-evenementen te organiseren;

(j)              om wettelijke verplichtingen van Shimano na te komen, zoals verplichtingen inzake boekhouding en fiscale wetgeving;

(k)            om Shimano in staat te stellen eventuele terugroepacties uit te voeren en om haar rechten bij geschillen te handhaven en te verdedigen;

(l)              om informatiebeveiligingsmaatregelen van Shimano te testen, bijvoorbeeld door het uitvoeren van pentests;

(m)          om uw online ervaring op onze websites te verbeteren;

(n)            voor alle andere doeleinden die van tevoren aan u bekend zullen worden gemaakt.

 

3.             Soorten persoonsgegevens die wij verwerken

3.1          Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen als volgt:

(a)            Wanneer u contact met ons opneemt of wanneer u onze producten of diensten afneemt of gebruikt, kan u worden gevraagd om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, zoals contactgegevens wanneer om informatie wordt gevraagd, of contact- en betalingsgegevens wanneer u producten of diensten bestelt.

(b)            Wanneer u producten of diensten gebruikt die zijn bedoeld om bepaalde persoonsgegevens te verzamelen, zoals met betrekking tot meetgegevens die worden verkregen bij bikefitting-diensten of met betrekking tot producten en diensten die u helpen de instellingen van uw rijwiel te onthouden en toe te passen. In de desbetreffende beschrijvingen van de producten of diensten wordt nader beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt.

(c)            De gegevens die door u beschikbaar zijn gesteld in verband met een Shimano-account.

(d)            De gegevens die wij verzamelen inzake uw gebruik van onze websites, verkregen door middel van cookies en soortgelijke mechanismen. Op onze websites vindt u informatie over ons gebruik van cookies.

(e)            Door het verkrijgen van bepaalde gegevens van derden. Wij zullen die derden te allen tijde vragen te bevestigen dat de beschikbaarstelling van de gegevens in overeenstemming is met het recht, bijvoorbeeld omdat u hebt ingestemd met die doorgifte van gegevens.

3.2          Afhankelijk van het doel van de verwerking, kan Shimano de volgende persoonsgegevens van u verwerken: naam, contactgegevens (zoals telefoonnummer en e-mailadres), verzend- en factuuradres, geboortedatum, geslacht, het soort producten of diensten dat door u is afgenomen of gebruikt, specifieke verzoeken die u hebt gedaan, betalingsgegevens (zoals creditcardgegevens), en specifieke informatie die wordt gevraagd of gegenereerd teneinde een product of dienst (zoals bikefitting) te gebruiken of ervan te profiteren, zoals lichaamsgewicht, lengte, etc.

3.3          Bovendien leggen onze servers bepaalde gegevens automatisch vast wanneer u onze website(s) bezoekt, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijdstip van uw bezoek.

3.4          Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om aan de wettelijke opslagvoorwaarden te voldoen en om aan het in deze privacyverklaring vermelde doel te beantwoorden.

 

4.             Indien u jonger bent dan 16

Indien u jonger bent dan 16 jaar, mag u uw persoonsgegevens uitsluitend aan Shimano verstrekken wanneer u daarvoor toestemming hebt verkregen van uw ouder(s) of uw wettelijk vertegenwoordiger(s).

 

5.             Uitwisselen van persoonsgegevens met derden

5.1          Wij maken gebruik van verwerkers om bepaalde bedrijfsfuncties van ons te ondersteunen, zoals IT-providers die opslagdiensten bieden. Indien en voor zover deze derden daarbij uw persoonsgegevens verwerken, zullen zij dat doen uit hoofde van een verwerkingsovereenkomst in overeenstemming met de AVG.

5.2          Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend aan toezichthoudende, fiscale en onderzoeksautoriteiten verstrekken indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Indien u van tevoren uw ondubbelzinnige toestemming hebt verleend, kunnen wij uw persoonsgegevens uitwisselen met derden die in en rond onze programma's en digitale extensies adverteren, als sponsor optreden en prijsvragen uitschrijven, etc.

5.3          Wij kunnen uw persoonlijke informatie uitwisselen binnen onze groep ondernemingen.

 

6.             Internationale gegevensdoorgiften

Wij kunnen uw persoonsgegevens buiten de EER doorgeven naar derde landen die mogelijk geen passende waarborgen bieden voor de bescherming van persoonsgegevens. Die doorgiften voldoen te allen tijde aan de vereisten van de AVG, bijvoorbeeld doordat Shimano gebruikmaakt van overeenkomsten die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd voor de doorgifte van gegevens naar die landen.

 

7.             Beveiliging

Wij hanteren geavanceerde beveiligingsmaatregelen ter voorkoming van ongeoorloofde toegang tot, wijziging, bekendmaking of verlies van uw persoonsgegevens.

 

8.             Links naar websites van anderen

Onze websites en apps kunnen hyperlinks bevatten naar websites van derden. De privacyverklaring van derden is onderworpen aan de verwerking van persoonsgegevens door derden. Shimano is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites van derden en de verwerking van persoonsgegevens door deze derden.

 

9.             Afmelden (opt-out) en andere rechten

9.1          U kunt ons er te allen tijde van in kennis stellen dat u niet langer nieuwsbrieven of andere reclameboodschappen van ons via e-mail wenst te ontvangen. Wij zullen uw kennisgeving tijdig verwerken en u van onze mailinglijst verwijderen.

9.2          U hebt het recht om Shimano te verzoeken om toegang tot en rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van verwerking van uw gegevens of om bezwaar te maken tegen verwerking alsmede het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

9.3          Wanneer de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om die toestemming in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming die voor die intrekking is verstrekt.

9.4          U hebt het recht een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens of de eventuele bevoegde toezichthoudende autoriteit in uw land.

9.5          Wanneer wij u om uw gegevens vragen, zullen wij aangeven welke gegevensvelden optioneel zijn. Indien u nalaat de verplichte informatie te verstrekken, is het mogelijk dat wij niet kunnen voldoen aan uw verzoek.

9.6          Wij behouden ons het recht voor om verzoeken te weigeren indien uw identiteit niet kan worden aangetoond door u en/of wij ons op de in de AVG vermelde uitzonderingen kunnen beroepen. In dat geval zullen wij u van die weigering in kennis stellen.

9.7          U kunt een beroep doen op deze rechten door uw verzoek te richten aan: privacy@shimano-eu.com.

 

10.          Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen zonder u daarvan in kennis te stellen.

 

11.          Informatie over Shimano

11.1        In deze privacyverklaring wordt met Shimano bedoeld: Shimano Europe B.v., met inbegrip van bikefitting.com en dochterondernemingen.

11.2        Indien u vragen, feedback of klachten hebt over ons gebruik van uw persoonsgegevens of deze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen aan de hand van onderstaande contactgegevens.

 

U kunt bij voorkeur contact met de data protection officer opnemen op privacy@shimano-eu.com

of per post:

 

Shimano Europe B.v.

T.a.v.: Data Protection Officer

High Tech Campus 92

5656 AG Eindhoven