SHIMANO 公路车内联变速线调节器

SM-CA70

SHIMANO 公路车内联变速线调节器

SM-CA70

SHIMANO - 内联变速线调节器 - 公路车

SHIMANO SM-CA70 是内联变速线调节器,可在许多情况下使用。

产品规格

型号 SM-CA70
系列 SHIMANO 105 5800 系列
变速线

手册和技术文档