SHIMANO SG-C7000-5 的小零件套件

SM-C7000-5

SHIMANO SG-C7000-5 的小零件套件

SM-C7000-5

SHIMANO - 用于机械内变速花鼓的 SG-C7000-5 的小零件套件 - E-BIKE

SHIMANO SM-C7000-5 是小型部件套件,用于结合 SG-C7000-5 内变速后花鼓使用。

产品规格

型号 SM-C7000-5
系列 SHIMANO STEPS E6100 系列

手册和技术文档