DURA-ACE DI2 前拨链器夹环转接座 28.6/31.8 mm

SM-AD91-MS

DURA-ACE DI2 前拨链器夹环转接座 28.6/31.8 mm

SM-AD91-MS

DURA-ACE DI2 前拨链器夹环转接座 - 28.6/31.8 mm

DURA-ACE SM-AD91 用于将 SHIMANO 钎焊前拨链器安装至需要夹环的车架,有 34.9 和 28.6/31.8 mm 尺寸供选择。

功能

  • 夹环直径:31.8/28.6* mm*带多夹环

产品规格

型号 SM-AD91-MS
系列 DURA-ACE R9100 系列
备注 *含多个夹环
夹环直径(mm)|28.6 X*
夹环直径(mm)|31.8