SHIMANO SG-C7050 的小零件套件

SM-C7050

SM-C7050

SHIMANO - 用于 DI2 内变速花鼓的 SG-C7050 的小零件套件 - E-BIKE

SHIMANO SM-C7050 是小型部件套件,用于结合 SG-C7050 DI2 内变速后花鼓使用。它允许全自动变速以及更加自然的骑行体验。

产品规格

型号 SM-C7050
系列 SHIMANO STEPS E5000 系列

系列产品一览

  • 变速手柄 SHIMANO DEORE XT LINKGLIDE 11 速右变速手柄夹环
  • 变速手柄 SHIMANO DEORE XT LINKGLIDE 11速 I-SPEC EV 右变速手柄
  • 后拨链器 SHIMANO DEORE 后拨链器 LINKGLIDE SHIMANO SHADOW RD+(隐藏式后拨)1x10 速
  • 电机组件(DI2 规格) 电机单元