DURA-ACE DI2 前拨链器夹环转接座 28.6/31.8 mm

SM-AD91-MS

METREA_U5000_m

SM-AD91-MS

DURA-ACE DI2 前拨链器夹环转接座 - 28.6/31.8 mm

DURA-ACE SM-AD91 用于将 SHIMANO 钎焊前拨链器安装至需要夹环的车架,有 34.9 和 28.6/31.8 mm 尺寸供选择。

  • 夹环直径:31.8/28.6* mm*带多夹环

产品规格

型号 SM-AD91-MS
系列 METREA U5000 系列
备注 *含多个夹环

产品系列

  • 轮组 METREA 开口式碟刹12 mm 筒轴前轮
  • 轮组 METREA 开口式碟刹 12 mm 筒轴后轮
  • 轮组 METREA 开口式碟刹快拆前轮
  • 轮组 METREA 开口式碟刹快拆后轮